| Regulamin | Kontakt |

Notariusz Wrocław

Wiele czynności związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości niezależnie od tego czy dotyczą gruntu, mieszkania, czy domu, jest czynnością prawną wymagającą potwierdzenia przez urzędnika państwowego.  Wszystkie sprawy związane ze sfinalizowaniem transakcji, wymagają sporządzenia umowy przeniesienia danej własności w formie aktu notarialnego. Obowiązujące prawo dotyczy wszystkich transakcji zarówno na rynku pierwotnym jak i rynku wtórnym. Przedstawicielem prawnym jest w takim przypadku notariusz. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa, jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jeśli szukasz taniego notariusza we Wrocławiu skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości.

Kancelaria notarialna Wrocław

Działania notariusza i Kancelarii Notarialnej określa ustawa - Prawo o notariacie (Dz. U. 189/2008 poz. 1158 z późn. zm. Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą notariusz jest powołany do dokonywania czynności w przypadku, gdy strony pragną nadać lub są zobligowane przez obowiązujące przepisy prawne do nadania formy notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają zawsze charakter dokumentu urzędowego. Warto zaznaczyć, że uprawnienia, jakie posiada notariusz są typowe tylko dla tego urzędnika i praktycznie nikt inny nie może wykonywać czynności notarialnych za notariusza.

Aby zostać notariuszem należy mieć ukończone studia prawnicze, ukończyć 30 miesięczną aplikację notarialną, zdać egzamin notarialny i odbyć przynajmniej dwuletnią asesurę.

Zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo o notariacie” - notariusze mogą działać w izbach notarialnych prowadząc kancelarię w obrębie sądu apelacyjnego lub w formie spółki prawa cywilnego. Podstawowym zadaniem notariuszy jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem.

Obowiązki i zadania notariuszaPodstawowe zadania i obowiązki notariuszy

 Aby zorientować się, czym się zajmuje notariusz, warto przeanalizować kilka ważniejszych uprawnień, jakie posiada taki urzędnik. Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie” podstawowym obowiązkiem dobrego notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów swoich klientów, to oznacza jednocześnie obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnej, która jest sprzeczna z prawem. Na notariuszu spoczywa obowiązek starannego wyjaśnienia klientowi, o co chodzi w czynności, którą wykonuje oraz o skutkach poszczególnych postanowień umowy sprzedaży, sprawdzenia każdego dokumentu i zachowania w tajemnicy powierzonych mu spraw.

Do podstawowych czynności notarialnych między innymi należy:

 • wyjaśnienie co to jest akt notarialny?
 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie odpisów i wypisów oraz wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów - na żądanie stron,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych, potwierdzeń doręczanie oświadczeń,
 • sporządzanie protestów
 • spisywanie protokołów
 • oferty mieszkań Wrocław

Za co odpowiedzialny jest notariusz?

Nie istnieje żaden szczególny przepis, który ograniczałby odpowiedzialność cywilną notariusza za ewentualne wyrządzone szkody. Zgodnie z obowiązującym prawem, notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach, które określa Kodeks Cywilny. To jednocześnie oznacza, że notariusz będzie odpowiadał zarówno za straty, które poszkodowany faktycznie poniósł, ale także za spodziewane korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nieponiesiona szkoda.

Oprócz odpowiedzialności, z KC, notariusz może również ponosić odpowiedzialność karną, jaką przewiduje kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych a także dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna związana jest z działalnością notariusza w ramach korporacji zawodowej, to nie zwalnia go jednak od innych rodzajów odpowiedzialności. Dlatego też notariusz do prawidłowego dokonania czynności notarialnej, musi wykazać się zawsze wysoką fachowością i powinien zachowywać szczególną staranność przy wykonywaniu tych czynności. Art. 472 KC stanowi, że za niezachowanie należytej staranności odpowiedzialny jest dłużnik, którym w danym przypadku może być notariusz, chyba, że przepis szczególny lub umowa stanowi inaczej. Notariusz może uniknąć odpowiedzialności, jeżeli potrafi udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstało wskutek pewnych szczególnych okoliczności, niezależnych od notariusza, za które on sam nie ponosi odpowiedzialności. W celu zagwarantowania możliwości naprawienia wyrządzonych szkód błędną decyzją, notariusze muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Czy można sprzedać / kupić mieszkanie bez notariusza?

Notariat to organ strzegący bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Czynności notarialne dokonywane przez notariuszy mają zawsze charakter dokumentu urzędowego. Wraz z wejściem w życie ustawy - Prawo o notariacie, notariusze mogą działać w izbach notarialnych prowadząc kancelarię w obrębie sądu apelacyjnego lub w formie spółki prawa cywilnego.

 • Notariusze działający w izbach notarialnych prowadzący kancelarię w obrębie sądu apelacyjnego skupieni są w 11 izbach notarialnych. Organem reprezentującym notariuszy na szczeblu centralnym jest Krajowa Rada Notarialna.
 • Kancelaria w formie spółki prawa cywilnego jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa spółki cywilnej powinna być sporządzona na piśmie. Notariusze mogą prowadzić wspólnie jedną kancelarię w formie spółki cywilnej lub spółki partnerskiej. Notariusze prowadzący kancelarię w formie spółki prawa cywilnego, są traktowani jak przedsiębiorcy i są zobowiązani do odprowadzania świadczenia tak jak pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 • Zgodnie z polskim prawem wszystkie transakcje przeniesienia własności lokalu powinny zostać zawarte w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Dokumenty potrzebne do aktu notarialnegoJakie dokumenty do aktu notarialnego?

Do sporządzenia aktu notarialnego potrzebne są dokumenty potwierdzające stan prawny działki, mieszkania, domu lub innej nieruchomości i tożsamość stron.  Sprzedający powinien przedstawić notariuszowi (a wcześniej kupującemu) szereg dokumentów - między innymi:
- wypis z księgi wieczystej dotyczący sprzedawanego mieszkania,
- akt notarialny sprzedaży mieszkania, z którego wynika, kiedy i od kogo je kupił,
- zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o tym, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
- zaświadczenie z administracji, że lokal nie jest obciążony żadnymi zaległości w regulowaniu stałych opłat.

Wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć notariuszowi odpowiednio wcześniej, aby miał on czas na przygotowanie treści aktu notarialnego.

Kupujący powinien przedstawić zaświadczenie z banku o udzielonym kredycie hipotecznym.

Po dostarczeniu notariuszowi do kancelarii notarialnej niezbędnych dokumentów oraz sporządzeniu aktu notarialnego następuje zawarcie transakcji. W celu zawarcie transakcji zarówno sprzedający, jak i kupujący spotykają się u notariusza. Każdy rzetelny i doświadczony notariusz Wrocław zobowiązany jest do odczytania treści wcześniej przygotowanej umowy sprzedaży nieruchomości (aktu notarialnego) i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.  Gdy obie strony transakcji zgadzają się z treścią aktu notarialnego, to składają pod nią swoje podpisy. Podpis składa także notariusz i od tego momentu można uznać, że transakcja została prawidłowo zawarta.

Kancelaria notarialna zobowiązana jest dbać o interes zarówno sprzedającego jak i kupującego mieszkanie, w szczególności zadbać o prawidłowy przebieg transakcji. W związku z powyższym, powinien poinformować „strony” o ich prawach i obowiązkach, jak i o wszelkich skutkach poszczególnych postanowień umowy sprzedaży. Powinien także czuwać nad tym, aby umowa była zgodna z prawem.

Notariusz cennik 2013 – usługi notarialne Wrocław

 Sprzedaży mieszkania zawsze towarzyszą dodatkowe koszty. Notariusz cennik 2013Aby dokładnie obliczyć wszystkie koszty warto dowiedzieć się ile kosztuje notariusz. Od dokonanych czynności notariusz nalicza i pobiera podatki, opłaty skarbowe i opłaty sądowe od wniosków wieczystoksięgowych. Opłaty notarialne i wysokość maksymalnej taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  (Dz.U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.). Przykładowe stawki taksy notarialnej przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu przedstawiono poniżej (są one zależne od ceny mieszkania, wartości przedmiotu transakcji). Ile bierze notariusz? Ile trzeba zapłacić notariuszowi?

Cennik notarialny:

Lp

Wartość transakcji

Wysokość taksy

1.

do 3 000 zł - 100 zł

100 zł

2.

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł

3.

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł

4.

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł

5.

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł

6.

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

 

7.

 

powyżej 2 000 000 zł

6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków darowizn nie więcej niż 7 500 zł

Przed podpisaniem aktów notarialnych zaleca się uzgodnić z Notariuszem wysokość wszystkich opłat notarialnych.

Jak znaleźć taniego notariusza we Wrocławiu?

Tani notariusz WrocławCeny notariusza są określone z góry przez Ministra Sprawiedliwości. Są to jednak górne ceny, których żaden notariusz nie może przebić. Górna cena to najwyższa cena, jaka może nam zostać zaproponowana.  Do znalezienia najtańszego notariusza wystarczy kilka telefonów i negocjacje cen. Nie bójmy się przedstawienia własnych warunków. Im więcej notariuszy otrzyma od nas wiadomość tym większe szanse powodzenia. Warto jest prześledzić fora internetowe. To właśnie tam ludzie dzielą się informacjami o dobrych, tanich i sprawdzonych notariuszach. Tani notariusz Wrocław, z nami na pewno nie zapłacisz najwyższej stawki.

Jak długo trwa sporządzenie aktu notarialnego? Czy radca prawny może pomóc przy kupnie mieszkania? Czy istnieje internetowy kalkulator notarialny? Czytaj więcej o tani notariusz Wrocław cennik. Do czego jest potrzebne i co daje potwierdzenie notarialne dokumentu. Dowiedz się, jakie czynności notarialne może zaoferować doświadczony notariusz. Co to jest depozyt i odpis notarialny? Jak sporządzić notarialny podział majątku? Skontaktuj się z naszym pośrednikiem nieruchomości, wynajmij pełnomocnika sprzedaży mieszkania, my odpowiemy na wszystkie pytania.