| Regulamin | Kontakt |

Sprzedaż mieszkania poprzez pełnomocnikaSprzedaż mieszkania poprzez pełnomocnika

Jesteś osobą zapracowaną? Nigdy nie masz na nic czasu? Nawet twoja rodzina ma do ciebie pretensję, że prawie nie mają z tobą kontaktu?

Jeśli tak, to sprzedaż mieszkania poprzez pełnomocnika jest idealnym rozwiązaniem. Poniżej wyjaśniamy na co warto zwrócić uwagę sporządzając umowę pełnomocnictwa oraz kakie ryzyko niesie ze sobą nieumiejętne zredagowanie kontraktu.

Jakie dokumenty są wymagane i jaka forma umowy jest potrzebna aby nadać osobie trzeciej uprawnienia pozwalające na sprzedaż mieszkania w twoim imieniu.


Wybór pełnomocnika

Kiedy sprzedający nie może z różnych względów  osobiście uczestniczyć w procesie sprzedaży lokalu, może wyznaczyć inną osobę do reprezentowania interesów „sprzedającego”. W takiej sytuacji można wyznaczyć zaufaną osobę i udzielić jej pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Musi być to osoba pełnoletnia, może być z najbliższej rodziny, której ufamy, że postąpi zgodnie z naszą wolą, która posiada pełną zdolność czynności prawnych. Najlepiej by miała  odpowiednią  specjalistyczną wiedzę.

W związku z zagrożeniami i problemami jakie mogą wystąpić podczas transakcji przy sporządzaniu bardziej skomplikowanych umów, pełnomocnictwa lepiej udzielić prawnikowi.

 

Uprawnienia pełnomocnika przy sprzedaży mieszkaniaUprawnienia pełnomocnika

Należy zdawać sobie sprawę, że  wyznaczony pełnomocnik reprezentujący „sprzedającego”, posługując się pełnomocnictwem może sprzedać lub dokonać zakupu nieruchomości we Wrocławiu z takim samym skutkiem prawnym jak mocodawca. Udzielając pełnomocnictwa mocodawca powinien określić zakres czynności jaki będzie przysługiwał  pełnomocnikowi. Nie można udzielić pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności prawnych. Pełnomocnictwo takie mogłoby stworzyć pewne zagrożenie dla mocodawcy, dlatego należy postępować zgodnie z przepisami prawa z których wynika, iż każde pełnomocnictwo powinno mieć jakiś określony zakres.

Ograniczenie uprawnień pełnomocnika

Przy zakupie, sprzedaży lub wynajmie mieszkania wymagane jest pełnomocnictwo dające  upoważnienie do dokonywania czynności prawnych „szczególne” - upoważniające do dokonania jednorazowo konkretnej czynności. Powinno z niego wynikać jednoznacznie, że pełnomocnik został upoważniony do nabycia lub sprzedaży danego lokalu. Może to być oznaczona  konkretnie w pełnomocnictwie nieruchomość lub ogólnie – dowolna nieruchomość. Ponadto dla uniknięcia nieporozumień powinno ono zawierać pewne ograniczenia co do dowolności interpretacji  przez pełnomocnika. Ograniczenia te mogą dotyczyć  przykładowo ceny minimalnej za jak można zbyć nieruchomość, określać formy zapłaty ustalonej kwoty, termin wpłaty, konta bankowego itp.

W udzielonym pełnomocnictwie powinno także znaleźć umocowanie upoważniające pełnomocnika do reprezentowania sprzedającego  przed osobami fizycznymi i prawnymi oraz urzędami, we wszelkich sprawach związanych z zawieraną umową kupna-sprzedaży.

Udzielenie pełnomocnictwa - tylko u notariusza

Pełnomocnictwo tylko u notariuszaUmowa sprzedaży – kupna nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego, dlatego też pełnomocnictwo w tym zakresie powinno być sporządzone u notariusza. Wprawdzie sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego będzie związanie z poniesieniem pewnych dodatkowych kosztów związanych z opłaceniem czynności notarialnych, to uzyskamy gwarancję prawną  prawidłowego sporządzenia dokumentu.

Sporządzając pełnomocnictwo u notariusza w formie aktu notarialnego musimy posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty: swój dowód osobisty oraz dane osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego itp).  Wypis sporządzonego pełnomocnictwa należy przekazać pełnomocnikowi, który będzie się nim posługiwał czasie reprezentowania mocodawcy podczas załatwiania spraw  z kupującym, w urzędach, u notariusza.

Odwołanie, anulowanie pełnomocnictwa sprzedaży czy kupna mieszkania

Jeżeli pełnomocnictwo udzielono dla wykonania konkretnej czynności prawnej  lub określony czas, to wygasa ono z chwilą wykonania danej czynności lub z upływem tego okresu. Jeżeli takich ograniczeń nie zawarto to należy pamiętać, że pełnomocnictwo nadal jest aktualne, niezależne od  zawarcia danej umowy, którą podpisano.  Dlatego też należy pamiętać aby oddzielnym pismem odwołać pełnomocnictwo. Udzielone pełnomocnictwo można odwołać w każdym czasie. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej nawet w przypadku gdy zostało ono zawarte w formie aktu notarialnego, może zostać odwołane zwykłym pismem. W razie śmierci mocodawcy pełnomocnictwo wygasa samoczynnie z chwilą jego śmierci chyba, że  w pełnomocnictwie  zawarto inne ustalenia.

Zwrot dokumentu pelnomocnictwaZwrot dokumentu pełnomocnictwa

Należy także pamiętać aby po wygaśnięciu pełnomocnictwa, pełnomocnik zwrócił mocodawcy dokument pełnomocnictwa. 

Jest to bardzo istotne, bo dysponując  wypisem pełnomocnictwa, pomimo odwołania pełnomocnictwa, pełnomocnik może go nadal użyć a dokonanie przez pełnomocnika  w tym czasie czynności prawnej związanej ze zbyciem nieruchomości będzie posiadało moc prawną.