| Regulamin | Kontakt |

Akt notarialny

Akt notarialnyCo to jest akt notarialny?

Akt notarialny powinien zostać sporządzony jeśli zachodzi wymóg ustawowy, bądź na potrzeby jednej ze strony, na przykład osoby nabywającej mieszkania we Wrocławiu.

Dokument ten zostaje spisany przez notariusza, który odczytuje spis zainteresowanym, po czym podpisuje dokument.

Strony otrzymują wpis aktu notarialnego, który ma wartość oryginału, natomiast dokument oryginalny pozostaje w kancelarii notarialnej przez okres 5 lat.

Co powinien zawierać akt notarialny?

 • dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia dokumentu a jeśli zachodzi taka potrzeba lub na żądanie strony także godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie,
 • dane osobowe wraz z adresem zameldowania osób reprezentujących interesy osób prawnych, przy sprzedaży mieszkania przez pełnomocnika - dane pełnomocnika, a także pozostałych uczestników i świadków obecnych w czasie sporządzania i podpisywania aktu notarialnego
 • orzeczenie stron, o zapoznaniu się z dodatkowymi dokumentami przedstawionymi przez strony
 • opisanie, na żądanie kupującego lub sprzedającego, przebiegu sporządzania aktu notarialnego z uwzględnieniem wszystkich wydarzeń, zwłaszcza nietypowych okoliczności
 • orzeczenie, że akt notarialny został odczytany przez notariusza, w obecności obu stron, nie było żadnych sprzeciwów, niezgodności i akt został zaakceptowany przez wszystkich obecnych,
 • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
 • podpis notariusza.

Kiedy akt notarialny jest potrzebny?

1). Akt notarialny jest wymagany gdy przedmiotem transakcji  jest nieruchomość, taka jak las, grunt rolny, mieszkania, domy, działki budowlane itd.

Opłata notarialna od umowy przedwstępnej kupna mieszkania czy od umowy właściwej zależy od wartości nieruchomości i wynosi:

 • wartość nieruchomości powyżej 3 tys. do 10 tys. zł: 100 zł + 3% kwoty powyżej 3 tys. zł;
 • powyżej 10 tys. do 30 tys. zł: 310 zł + 2% od kwoty powyżej 10 tys. zł;
 • powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł: 710 zł + 1% od kwoty powyżej 30 tys. zł;
 • powyżej 60 tys. do 1 mln zł: 1010 zł + 0,4% od kwoty powyżej 60 tys. zł.

Niezbędne dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (lub zaświadczenia o braku planu) – z Urzędu Miasta lub Gminy,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • nr NIP stron, dane z dowodów osobistych, bądź ksero dowodów,
 • kserokopie dokumentów nabycia nieruchomości
 • w przypadku gdy za daną nieruchomość w 100% lub w jakiejś części płaci się pieniędzmi pochodzącymi z kredytu hipotecznego będą potrzeba następujące informacje – nazwa kredytodawcy (bank), numer referencyjny i data podpisania umowy, numer konta bankowego Zbywcy do przelewu, kwotę, datę i czas dokonania przelewu
 • jeżeli sprzedawane mieszkanie, dom, działka czy inny lokal użytkowy nabyty została ze spadku – będziemy potrzebować postanowienie Sądu o otrzymaniu spadku i zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • jeżeli sprzedawana nieruchomość pozyskana została z darowizny po 1 stycznia 2007 roku - zaświadczenie Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2). Akt notarialny jest również potrzebny gdy dana osoba chce zapisać swój majątek konkretnym osobom – jest to tzw. testament z zapisem windykacyjnym.

Maksymalna opłata notarialna za taki akt sporządzony przez kancelarię notarialną wynosi tu 200zł + 23% VAT.

3). Gdy zachodzi potrzeba nabycia spadku po bliskiej osobie. Niezbędni są tu wszyscy spadkobiercy.

Opłata za akt notarialny wynosi tu 150zł + 23% VAT.

Niezbędne dokumenty:

 • odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców

4). Umowa o rozdzielności majątkowej w małżeństwie.

Opłata wynosi tu maksymalnie 400zł + VAT

Niezbędne dokumenty:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • spisane dane z dowodów osobistych lub ksero dowodów (imiona i nazwiska, imiona rodziców, adres, pesel, nr dowodu

5). Nadanie pełnomocnictwa.

Opłata pobierana przez notariusza wynosi ok 30zł do jednej czynności.

6) Notarialne poświadczenie przy rejestracji spółki, sprzedaży firmy.

Opłata wynosi 20zł + VAT.

O wypis aktu notarialnego można prosić nawet po kilku latach od zawarcia aktu. Należy pamiętać o uiszczeniu dodatkowej opłaty.

Stawki opłat notarialnych oraz adresy wszystkich notariuszy w Polsce można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Notarialnej.

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne

Więcej na temat opłat notarialnych można przeczytać na stronie o tytule - notariusz cennik. Znajdują się tam wszystkie koszty związane ze sporządzeniem akty notarialnego, aktualne ceny, minimalne i maksymalne stawki pobierane za usługę wystawienia aktu. Wysokość opłat notarialnych jest regulowana przez Państwo Polskie.

Wysokość opłaty może jednak różnić się w zależności od podmiotu aktu. Różne opłaty będą też oferowane przez poszczególnych notariuszy. Tańsze opłaty będą pobierane od świeżo upieczonych, zaczynających działalność na własną rękę absolwentów aplikacji notarialnej. Różnice w wysokości opłat notarialnych wynikają głównie z tego, że została ustanowione minimalna i maksymalna stawka opłaty.