| Regulamin | Kontakt |

Rzeczoznawca budowlany Wrocław

Rzeczoznawca budowlany WrocławKażdy kto pierwszy raz spotka się z potrzebą wyceny mieszkania, kamienicy, działki budowlanej lub nieruchomości komercyjnej prędzej czy później będzie musiał skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego. Kim więc jest rzeczoznawca budowlany i czym rożni się od rzeczoznawcy majątkowego? Kto może nim zostać, jakie są ceny za oszacowanie wartości nieruchomości?

Rzeczoznawca budowlany to osoba pełniąca samodzielną funkcję w budownictwie, polegającą na wykonywaniu ekspertyz (opinii) technicznych w ściśle określonym zakresie tematycznym, zapewniającym ich niekwestionowaną miarodajność. Funkcję rzeczoznawcy budowlanego wprowadziła ustawa Prawo budowlane z 1994 roku.

Wycena nieruchomości

Każda sprzedaż mieszkania lub jego nabycie wiąże się z koniecznością wykonania wyceny nieruchomości. Wycena mieszkania przez rzeczoznawcę budowlanego leży głównie w interesie kupującego. Dzięki fachowej analizie nieruchomości dowiemy się bowiem czy nie przepłacamy za lokal który chcemy kupić. Sporządzenie operatu szacunkowego jest również jednym z warunków narzucanych przez bank w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Bank też musi wiedzieć czy pieniądze, które pożycza nie przewyższają wartości kredytowanej nieruchomości. Zmniejsza to ryzyko inwestycji.

Zakres usług rzeczoznawcy nieruchomości

Wycena nieruchomości cennik

Koszt wykonania operatu szacunkowego zależy od typu nieruchomości, jej specyfiki, skomplikowania, dostępności materiałów i informacji koniecznych do sporządzenia wyceny oraz, co się z tym wiąże czasu poświęconego na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości.  

Wycena nieruchomości WrocławWpływ na wycenę mieszkania, kamienicy czy domu ma również rynek, na jakim dana nieruchomość się znajduje i dostępności danych rynkowych, których to uzyskanie warunkuje czas poświęcony na wycenę.

Czynnikami, które również wpływają na wycenę nieruchomości we Wrocławiu są koszta ponoszone przez rzeczoznawcę (opłaty administracyjne, dojazdy, podatki, itp.).

Cena wykonania operatu nie powinna zależeć natomiast od wartości szacowanej nieruchomości. Pomimo przedziałów cenowych dla wykonania wyceny, jakimi posługują się rzeczoznawcy budowlani we Wrocławiu, koszty wykonania wyceny zostają ustalone w pisemnej umowie pomiędzy klientem a rzeczoznawcą budowlanym w zależności od przedmiotu, zakresu oraz czasu wykonania wyceny.  

Powyższe uwarunkowania sprawiają, że trudno jest znaleźć identyczne nieruchomości a co się z tym wiąże stworzenie jednolitego, powszechnie obowiązującego cennika jest również niemożliwe. Poniżej podajemy uśrednione ceny (rynek wrocławski) wykonania operatów szacunkowych dla różnych nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej, są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

Wycena nieruchomości Wrocław cennik
Rodzaj nieruchomości Średnia cena wykonania operatu szacunkowego [zł]
Lokal mieszkalny (mieszkanie, dom), cena zależna od powierzchni lokalu 500 zł - 1000 zł
Lokal użytkowy, cena zależna od ilości lokali w budynku 500 zł - 1500 zł
Działka niezabudowana (budowlana, siedliskowa, rolna, rekreacyjna), cena wyceny nieruchomości zależna od powierzchni 400 zł - 1200 zł
Nieruchomość inna niż powyższe, np. mieszkanie do remontu, nieruchomość rozbiórki, zabytek, zalesiona działka, budynek magazynowo-warsztatowy, maszyny trwale związane z gruntem, działka budowlana skażona środkami chemicznymi, inne nieruchomości komercyjne Koszt wyceny nieruchomości komercyjnych i specjalnych jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju, charakteru i przeznaczenia nieruchomości Wrocław.

Ile trwa i ile kosztuje wycena nieruchomości?

Przy wycenach nieruchomości komercyjnych jak i prywatnych - mieszkań, domów, kamienic, w zależności od pracochłonności sporządzanej opinii, termin wykonania operatu waha się średnio od kilku dni do 2 tygodni. Wyceny duże, bardziej skomplikowane, wymagają nawet miesiąca czasu i więcej. Taniej zapłacimy kiedy mamy sporo czasu i termin wykonania jest elastyczny.

Poniżej uruchomiliśmy zakładkę WYCEŃ NIERUCHOMOŚĆ, pod którą mogą Państwo kierować swoje zapytania odnośnie wyceny dowolnej nieruchomości. Po wypełnieniu załączonego formularza rzeczoznawca nieruchomości Wrocław skontaktuje się z Państwem w celu omówienia dalszych szczegółów.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. posiada:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  • znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.
 3. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa.
 4. Właściwy organ samorządu zawodowego może również nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi.
 5. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.
 6. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:
  • pozbawienia praw publicznych;
  • ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
  • nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.
 7. Właściwy organ samorządu zawodowego przesyła ostateczną decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 8. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych następuje:
  • na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
  • w razie śmierci rzeczoznawcy.

Wycena mieszkania Wrocław

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem tylko rzeczoznawca budowlany może ustalić jakie są ceny mieszkań.

Operaty szacunkowe przygotowane przez osoby nieuprawnione są po prostu nie ważne. Wszystkim naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę w atrakcyjnej cenie.

Współpracujemy z rzeczoznawcami oferującymi tanią wycenę mieszkań i innych nieruchomości.

Zadzwoń po aktualny cennik usług związanych w wyceną mieszkań. Gwarantujemy wyceny bo konkurencyjnej cenie.

Zapraszamy do współpracy rzeczoznawców budowlanych.