| Regulamin | Kontakt |

Przyłącze wodociągowe

Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego WrocławProjekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne znajdujące się, najczęściej w pobliskiej drodze należą przeważnie do gminy lub miasta. Aby uzyskać możliwość przyłączenia wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji komunalnej, najpierw należy złożyć wniosek do lokalnego przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego we Wrocławiu o wydanie warunków wodociągowo-kanalizacyjnych przyłączenia.

Do do złożenia wniosku o przyłącze wody do naszej działki budowlanej czy do już wybudowanego na niej domu potrzebne będą nam następujące dokumenty:

Po określeniu warunków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Inwestor jest zobowiązany do przedłożenia projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, który musi być wykonany przez uprawnionego projektanta branży instalacyjnej. Projekt przyłącza wodociągowego może zostać wykonany w zaledwie jeden dzień. Koszt sporządzenia projektu przyłącza wody do działki budowlanej czy domu jednorodzinnego to około 1000-2000 zł.

Główne czynniki mające wpływ na cenę przyłącza wodociągowego to wielkość działki, odległość od sieci wodociągowej i liczba punktów poboru wody no i oczywiście firma we Wrocławiu wykonująca schemat i projekt przyłącza wodociągowego in kanalizacyjnego.

Projekt przyłączy musi zostać uzgodniony w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) oraz w lokalnym przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym. Zatwierdzony projekt ważny jest przez 3 lata.

UWAGA: Ostatnia nowelizacja w Prawie Budowlanym zniosła konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę przyłączy wodnokanalizacyjnych. Dla inwestora oznacza to, że ciągle musi posiadać sporządzony projekt przyłącza, natomiast wystarczy złożyć go do urzędu w trybie zgłoszenia. Jeżeli urząd w ciągu 30 dni nie wniesie uwag i zastrzeżeń lub nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, oznacza to, że możemy rozpoczynać prace budowlane.

Cena wykonania projektu i koszty budowy przyłącza wodociągowegoCena wykonania projektu i koszty budowy przyłącza wodociągowego

Koszty związane z budową przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego obciąża osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej – Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Koszty związane z wykonaniem projektu i budową przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego mogą sięgać kilku tysięcy złotych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów wykonania przyłącza wody:

Przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze kanalizacyjneNa koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca definicji przyłącza kanalizacyjnego. Otóż przyłącze kanalizacyjne według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomości.

Nawiązując do powyższego, koszty budowy odcinka przewodu kanalizacyjnego we Wrocławiu, znajdującego się poza granicą działki budowlane Inwestora, powinien ponieść właściciel sieci, czyli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Jeżeli Inwestor wykonał ten odcinek na własny koszt to może domagać się zwrotu kosztów budowy przyłącza kanalizacji od gestora sieci.

Jeżeli w pobliżu działki nie ma sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej, należy sprawdzić w gminie czy dostaniemy zezwolenie na wykopanie studni oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba.

Usługi związane w przyłączem wodociągowym:

Czytaj również:

Budowa przyłącza wody