| Regulamin | Kontakt |

Jak napisać umowę najmu mieszkania?Jak napisać umowę najmu mieszkania?

   Uogólniając - Umowa najmu – to pewnego rodzaju lista danych i uzgodnień jakie będą niezbędne do spisania umowy najmu mieszkania. W świetle prawa obowiązuje taka zasada, że w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia umowy, w drugiej obowiązujące przepisy.

Umowa najmu powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać załączniki określone w cytowanej poniżej ustawie.

Wzajemne prawa i obowiązki właściciela nieruchomości i osoby wynajmującej daną nieruchomość reguluje wprowadzona w ostatnim okresie w życie ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz znowelizowanym kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2011 nr 224 poz. 1342).

Ponadto sprawy najmu regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 659 - art. 692). Wszystkie obowiązki i prawa powinny jednoznacznie wynikać z odpowiednio zawartej umowy.

Jak przygotować umowę najmu?

Każda podpisywana umowa najmu powinna określać wszystkie istotne postanowienia podmiotowe i przedmiotowe dotyczące najmu –takie jak:

Stronami umowy najmu są: właściciel mieszkania jako wynajmujący oraz najemca. W umowie należy wpisać dane personalne, nr dowodów osobistych, PESEL. Należy dokładnie sprawdzić dane oraz uprawnienia wynajmującego, ustalić czy wynajmujący jest właścicielem mieszkania. Umowa powinna zawierać dokładny adres mieszkania, powierzchnię użytkową, piętro, na którym jest położone mieszkanie, ilości pomieszczeń i ich przeznaczenie, położenie okien, balkon, dodatkowe instalacje, ewentualne miejsce parkingowe lub garaż. Czas trwania umowy najmu powinien być dokładnie określony. Ważne  jest podanie celu jakiemu wynajmowany lokal ma służyć.

Wysokość czynszu i innych opłat dodatkowych np. za media, powinny być jednoznacznie określone i zapisane w umowie. Przygotowując umowę należy także określić sposób zapłaty czynszu najmu i ewentualnych opłat dodatkowych a także termin płatności oraz sposób uiszczania opłaty - na konto czy też do rąk własnych wynajmującego.

Zgodnie z Ustawą, właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

Wynajmujący ma prawo wymagać od najemcy, aby utrzymywał mieszkanie we właściwym stanie technicznym i użytkował je zgodnie z jego przeznaczeniem. Wskazany jest zapis dotyczący zgody lub jej braku, na przetrzymywanie zwierząt w mieszkaniu.

Ważnym element umowy może dotyczyć zasad odnowienia  mieszkania, który można negocjować z najemcą. Należy dokładnie ustalić i zapisać w umowie na kim będzie spoczywał obowiązek odnowienia mieszkania i określić sposób rozliczenia kosztów.

Na najemcy spoczywa także obowiązek przestrzegania regulaminu porządku domowego. Uporczywe nieprzestrzeganie regulaminu może być podstawą do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Przekazanie mieszkania do wynajęcia Wrocław powinno nastąpić w oparciu o protokół przekazania. Powinien on szczegółowo opisywać stan techniczny mieszkania, ujmować elementy wyposażenia, stan mebli, liczników itp.

Podpisany przez wynajmującego i najemcę protokół stanowi załącznik do umowy najmu. Klucze do nowego mieszkania są najczęściej przekazywane w dniu oddania lokum w najem – zgadnie z  zapisem w umowie.

Odbiór mieszkania po zakończeniu najmu: mieszkanie ma być zwrócone po wygaśnięciu umowy najmu, w terminie ustalonym w umowie. Z odbioru nieruchomości należy sporządzić  protokół przekazania mieszkania, który stanowi podstawę do końcowego rozliczenia się stron i zwrotu kaucji.

Jak sporządzić umowę najmu mieszkania?Jak sporządzić umowę wynajmu mieszkania?

Jako formę zabezpieczenia wynajmujący często żąda wpłacenia przez najemcę kaucji. Wysokość kaucji jest równa  zwykle 2 lub 3-krotnej wysokości czynszu. Kaucja podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy najmu (w całości lub częściowo).

Właściciel mieszkania ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego. W zależności od rodzaju zawartej umowy – na czas oznaczony lub nieoznaczony - szczegóły najlepiej określić w umowie.

Napisanie dobrej umowy, zgodnej z istniejący i nieustannie zmieniającym się prawem, nie jest łatwym zadaniem i wymaga fachowej wiedzy aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi problemami. Wynajmując lokal można poprosić o pomoc dobre biura nieruchomości Wrocław. Fachowe doradztwo w pisaniu i przygotowaniu umów najmu.