| Regulamin | Kontakt |

Wzór umowy najmu mieszkania w trybie najmu okazjonalnego

Zawarta w dniu ……………….……….….……/  20…..  r.   w ………………………..……………..  pomiędzy:
……………………………………………    zamieszkałym w   ………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/                                                                          /kod,              miejscowość,             ulica/

legitymującym się dowodem osobistym …………………………… …………………………………..…………………
/nr dowodu,      wydanym   przez/

numer PESEL: ………………..…..…,  numer NIP .............................................., nie prowadzącym

działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali   zwanym dalej „Wynajmującym”

a
……………………………………………    zamieszkałym w   ………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/                                                                          /kod,              miejscowość,                ulica/

legitymującym się dowodem osobistym …………………………… …………………………………..…………………
/nr dowodu,      wydanym   przez/

numer PESEL:   ………………..…..…,  numer NIP ..............................................,   zwanym dalej „Najemcą”, o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot najmu

     użytkowej ...... m2,  składającego się z ...... pokoi, kuchni, łazienki oraz ...............................

.............,  położonego na ...... piętrze w budynku przy ul. ........................................................

  w ...................................................................................., dla którego to lokalu Sąd Rejonowy

    .........................................................., prowadzi księgę wieczystą KW nr ............................,

 

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko,                                                    adres zameldowania,                          tel. /

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko,                                                    adres zameldowania,                          tel. /

§ 2.
Okres obowiązywania umowy

 …..- ….…- 20… roku do dnia …..- ….…- 20… roku. Po upływie tego okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia.

pod rygorem prawa Wynajmującego wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia
§ 3.
Czynsz najmu

  *od dnia  …..- ….…- 20… r. Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz miesięcznie, z   góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego:

*……………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………
/imię i nazwisko,                                                    adres ,                          tel. /

Nr rachunku  …………………………..………………………………………………………………………………….………………

W przypadku, gdy suma opłat wymienionych w ust. 3 za rozliczany okres będzie wyższa od opłaconych w tym okresie przez Najemcę zaliczek, Najemca wpłaci brakującą kwotę na konto Wynajmującego w ciągu 7 dni od przekazania rozliczenia przez Wynajmującego.

     . ...........................................................................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................................

Podwyższenie czynszu najmu następuje z zachowaniem ................................................................. okresu
wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu najmu.

 

§ 4.
Kaucja

 

§ 5.
Obowiązki Najemcy

§ 6.
Obowiązki Wynajmującego

§ 7.
Rozwiązanie Umowy najmu mieszkania

§ 8.
Zwrot przedmiotu najmu

Do wniosku Wynajmujący załącza:

§ 9.
Egzekucja obowiązku opuszczenia lokalu

§ 10.
Inne postanowienia

 

 

         ………………………………………………………                                ………………………………………………………


/Wynajmujący/

/Najemca/

 

 

Wykaz załączników:

Wzór umowy najmu mieszkania powyżej jest tylko przykładem umowy i nie jest wzorcem umowy najmu stosowaynym przez nasze biura nieruchomości we Wrocławiu